CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES (D.D.D.)

simmasAgropal a través de la seva empresa, Simmas Biogestión, garanteix l’efectivitat en el control de tot tipus de plagues, (rosegadors, insectes, etc.) mitjançant el establiment de programes de control integral, que combinen mètodes físics, químics i biològics, per eradicar aquestes vector de transmissió de malalties.

dddProgrames de desratizació.

Control de tot tipus de rosegadors, rata comú, rata negra, ratolí, talps…

Programes de desinsectació.

Davant a tot tipus d’insectes

  • Insectes voladors: mosques, mosquitos, vespes…
  • Arrastrants: coleòpters, escarabats….
  • Específics sectors: alphitobius diaperinus, àcar roig…

Programes de desinfecció.

Reducció de la càrrega microbiana en superfícies y ambient.

HIGIENITZACIÓ I TRACTAMENT D’AIGÜES

aguas

L’aigua es el nutrient mes important en la dieta animal, i tanmateix, es possiblement el que menys rellevància li donem.

Simmas Biogestión, empresa associada a Agropal, implementa programes integrals d’higienització d’aigua de beguda, donant solucions per la correcció de la qualitat físic-químic i microbiològica de aquet element esencial.

NETEJA I DESINFECCIÓ

limpieza

La neteja i desinfecció de les instal·lacions es bàsica a l’hora de preservar la salut de les nostres animals i optimitzar la productivitat de la nostra explotació ramadera.

Simmas Biogestión, empresa associada a Agropal, dissenya programes personalitzats de neteja i desinfecció adequats a les característiques de cada instal·lació, contant con productes de molt amplio espectre, contrastada efectivitat i totalment biodegradables.

BIOGESTIÓ I MEDI AMBIENT

Biogestió (Auditories e implantació)

biogestion

Les mesures de bioseguritat adoptats en les instal·lacions minimitzen els perills sanitaris i optimitzen la competitivitat de la explotació.

Realitzem estudis in situ de les instal·lacions i metodologia de treball, detectant perills, proposant mesures correctores i assessorant en la implantació de les mateixes.

Implantem programes per gestionar eficaçment la bioseguritat de la seva explotació ramadera: treballem per la sanitat del seu bestiar.

Medi ambient

Aportem solucions i assessorament tècnic continuat en qüestions mediambientals, com la gestió de residus o complementació de requisits ambientals.

ASSESSPRAMENT TÈCNIC I FORMACIÓ

Assessorament tècnic

asesoriatecnica

Recolzem a les nostres clients, seguiment continuat, verificació de la efectivitat i seguiment documental son característiques comuns a les serveis prestat por la nostra empresa i al a seva metodologia de treball

Formació

Complementem el nostre assessorament tècnic mitjançant la preparació de jornades de formació “a mida” per professional, sobre qualsevol tema relacionat amb la biogestió en explotacions i cadena alimentaria.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (D.D.D.)

dddAgropal, a través de su empresa Simmas Biogestión, garantiza la efectividad en el control de todo tipo de plagas, (roedores, insectos, etc.), mediante el establecimiento de programas de control integrado, que combinan métodos físicos, químicos y biológicos, para erradicar estos vectores de transmisión de enfermedades.

Programas de desratización.

Control de todo tipo de roedores, rata común, rata negra, ratones, topillos, etc.

Programas de desinsectación.

Frente a todo tipo de insectos:

  • Insectos voladores: moscas, mosquitos, avispas, etc.
  • Arrastrantes: coleópteros, cucarachas, lepismas, etc.
  • Específicos por sectores: alphitobius diaperinus, ácaro rojo, etc.

Programas de desinfección.

Reducción de la carga microbiana en superficies y ambiente.

HIGIENIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS

aguasEl agua es el nutriente más importante en la dieta animal, y sin embargo, es posiblemente al que menos relevancia suele dársele.

Simmas Biogestión, empresa asociada a Agropal, implementa programas integrales de higienización del agua de bebida, aportando soluciones para la corrección de la calidad físico-química y microbiológica de este elemento esencial.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

limpiezaLa limpieza y desinfección de las instalaciones es básica a la hora de preservar la salud de nuestros animales y optimizar la productividad de nuestra explotación ganadera.

Simmas Biogestión, asociada a Agropal, diseña programas personalizados de limpieza y desinfección adecuados a las características de cada instalación, contando con productos de muy amplio espectro, de contrastada efectividad y totalmente biodegradables.

BIOGESTIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Biogestión (Auditorías e implantación)

biogestionLas medidas de bioseguridad adoptadas en las instalaciones minimizan los peligros sanitarios y optimizan la competitividad de la explotación.

Realizamos estudios in situ de las instalaciones y metodología de trabajo, detectando peligros, proponiendo medidas correctoras, y asesorando en la implantación de las mismas.

Implantamos programas para gestionar eficazmente la bioseguridad de su explotación ganaderas; trabajamos por y para la sanidad de su ganado.

Medioambiente

Aportamos soluciones y asesoría técnica continuada en cuestiones medioambientales, como la gestión de residuos o cumplimentación de requisitos ambientales.

ASESORÍA TÉCNICA Y FORMACIÓN

Asesoría Técnica

asesoriatecnicaApoyo a nuestros clientes, seguimiento continuado, verificación de la efectividad y seguimiento documental son características comunes a los servicios prestados por nuestra empresa y a su propia metodología de trabajo.

Formación

Complementamos nuestro asesoramiento técnico mediante la preparación e impartición de jornadas de formación “a medida” para profesionales, sobre cualquier tema relacionado con la biogestión en explotaciones y cadena alimentaria.